یادداشتهای فنی

 بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از دیدگاه یک سرمایه گذار

 یادداشت فنی شماره 9

  استانداردسازی پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشت فنی شماره ۸

 تاثیر اجرای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بر درآمدها و هزینه های عرضه انرژی

 یادداشت فنی شماره ۷

بازیگران بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: نقش‌ها و مسئولیت‌ها

 یادداشت فنی شماره ۶

مبادله انرژی صرفه جویی شده: مروری بر سازوکارهای ماده ۱۲ و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشتفنی شماره ۵

پیش نویس طرح اجرای پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۴

ضوابط پذیرش پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۳ مهمترین پیش نیاز ایجاد ساز و کار بازار، تعریف معیارها و ضوابط روشن و واضح برای واجد شرایط بودن پروژه هاست. مهمتر از همه این ضوابط باید Continue Readingضوابط پذیرش پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

ایجاد سیستم MRV با توجه به قوانین بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۲ این یادداشت فنی با هدف ارائه راهنمایی به سازمان حفاظت از محیط زیست براي استقرار و تنظیم نظامپایش، ثبت و راستی آزمایی  در بازار بهینه سازي Continue Readingایجاد سیستم MRV با توجه به قوانین بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

فواید دستورالعملها براي اجراي پروژه هاي بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۱