مستندات

هزینه های اقتصادی و محیط زیستی فلرینگ گاز طبیعی در ایران

خبرنامه الکترونیکی ژانویه

 بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از دیدگاه یک سرمایه گذار

 یادداشت فنی شماره 9

دولت جدید در ایران و بازتاب اقتصادی آن

خبرنامه الکترونیکی نوامبر

استخراج رمزارز و چالش تامین برق در ایران

خبرنامه الکترونیکی ماه ژوئن

  استانداردسازی پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشت فنی شماره ۸

سیاست های بهره وری انرژی در آلمان

خلاصه–سیاست شماره ۱ 

طرح جریمه و پاداش برای مدیریت مصرف انرژی

خبرنامه الکترونیکی مارس

درآمد بالقوه صادرات انرژی برای ایران

خبرنامه الکترونیکی ژانویه

افزایش قیمت انرژی در ایران-“هدایت رو به جلو” ابزار سیاست گذاری و اطلاع رسانی

مقاله سیاستگذاري شماره ۶

تلفات انرژی در بخش عرضه انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی اکتبر

 تاثیر اجرای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بر درآمدها و هزینه های عرضه انرژی

 یادداشت فنی شماره ۷

بهینه سازی انرژی در برنامه اجرایی طرح جامع انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی ژوئن

چالشهای اوج مصرف انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی آوریل

بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست – برنامه بهینه سازی انرژی در جمهوری اسلامی

مقاله سیاستگذاري شماره ۵

مروری بر تجارب برنامه بهینه سازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله سیاستگذاري شماره ۴

تاثیرات اقتصادی قیمت گذاری سوخت در ایران

خبرنامه الکترونیکی فوریه

مروری بر ماده 12 – برنامه بهینه سازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله سیاستگذاري شماره ۳

صندو ق های حمایت از بهبود کارآیی انرژی: یافته هایی از تجربیات بین المللی

مقاله سیاستگذاري شماره ۲

انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

خبرنامه الکترونیکی نوامبر

بازیگران بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: نقش‌ها و مسئولیت‌ها

 یادداشت فنی شماره ۶