مستندات

طرح جریمه و پاداش برای مدیریت مصرف انرژی

خبرنامه الکترونیکی مارس

درآمد بالقوه صادرات انرژی برای ایران

خبرنامه الکترونیکی ژانویه

افزایش قیمت انرژی در ایران-“هدایت رو به جلو” ابزار سیاست گذاری و اطلاع رسانی

مقاله سیاستگذاري شماره ۶

تلفات انرژی در بخش عرضه انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی اکتبر

تاثیر اجرای بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست بر درآمدها و هزینه های عرضه انرژی

 یادداشت فنی شماره ۷

بهینه سازی انرژی در برنامه اجرایی طرح جامع انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی ژوئن

چالشهای اوج مصرف انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی آوریل

بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست – برنامه بهینه سازی انرژی در جمهوری اسلامی

مقاله سیاستگذاري شماره ۵

مروری بر تجارب برنامه بهینه سازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله سیاستگذاري شماره ۴

تاثیرات اقتصادی قیمت گذاری سوخت در ایران

خبرنامه الکترونیکی فوریه