پیش نویس طرح اجرای پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۴

در یادداشت حاضر خلاصه اي از فرایند پیشنهادي اجراي پروژه ها در چارچوب بازار انرژي و محیط زیست ارائه شده است. این فرآیند از منظر یک پروژه واحد، مجموعه اي از مراحل لازم به ترتیب زمانی را پیشنهاد می دهد.

دانلود یادداشت فنی

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.