ضوابط پذیرش پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۳

مهمترین پیش نیاز ایجاد ساز و کار بازار، تعریف معیارها و ضوابط روشن و واضح برای واجد شرایط بودن پروژه هاست. مهمتر از همه این ضوابط باید منعکس کننده اهداف سیاسی که مرتبط با انگیزه ها و اولویت های ایجاد بازار هستند باشند. در نتیجه مشخص کردن معیارهای پذیرش و واجد شرایط بودن پروژه ها باید در اولویت نخست موسسات دولتی مسئول قرار گیرد.

دانلود یادداشت فنی

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.