ایجاد سیستم MRV با توجه به قوانین بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۲

این یادداشت فنی با هدف ارائه راهنمایی به سازمان حفاظت از محیط زیست براي استقرار و تنظیم نظامپایش، ثبت و راستی آزمایی  در بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست تهیه شده است که به کمک آن بتواند اثرات زیست محیطی بازار را پایش نماید. این وظیفه بر مبناي آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست که در تاریخ ۱۹ فوریه 2018 توسط شوراي عالی انرژي ایران تصویب شده است بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست و دو سازمان دیگر نهاده شده است.

استقرار یک نظام پایش، ثبت و راستی آزمایی به معنی وجود تمام ساختارهاي سازمانی، ظرفیت ها و فرآیندهاي لازم براي اجراي آن در فعالیتهاي مختلف مرتبط با تغییر اقلیم است.

دانلود یادداشت فنی

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.