فواید دستورالعملها براي اجراي پروژه هاي بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۱

یادداشت فنی حاضر به همراه ” ساختار دستورالعمل ها براي اجراي پروژه ها در بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست” ارائه می شود. در این یادداشت فنی مخاطبین اصلی و فواید دستورالعمل ها و همچنین موضوعات اصلی که در این دستورالعمل ها به آنها پرداخته می شود تشریح شده و به طور ویژه بر نیاز به هم اندیشی با ذينفعان بازار در خصوص ساختار و محتواي دستورالعمل ها تاکید شده است: ساختار دستورالعملها می تواند به عنوان یک برنامه کاري منظم براي برنامه ریزي چگونگی طراحی مراحل بازار عمل کند و همچنین به پیشگیري از خطاهاي احتمالی در اجراي سازو کار بازار کمک نماید.

دانلود یادداشت فنی

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.