چالشهای اوج مصرف انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی آوریل

در خبرنامه الکترونیکی حاضر به چالش های مربوط به اوج مصرف انرژی برق و گاز در فصول مختلف در ایران پرداخته و راهکارهای بالقوه حل این چالش ها مطرح می گردد.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.