مشوق های اقتصادی بهینه سازی انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی سپتامبر

عدم اصلاح قیمت انرژی متناسب با نرخ تورم، موجب کاهش توجیه پذیری پروژه های بهینه سازی انرژی در ایران گشته است؛ به طوریکه، مجریان پروژه ها قادر به توجیه سرمایه گذاری از طریق کسب درآمد مرتبط با صرفه جویی نمی باشند. این مسائل، بنیان ایجاد مشوق های اقتصادی برای ترویج اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی را فراهم نموده است. در این خبرنامه مروری بر این مشوق ها ارائه شده است.

این خبرنامه را از دانلود کنید.