مروری بر ساختار تعرفه های انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی مه

ایران از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت و گاز در دنیاست. بنابراین باور عمومی بر این است که ایرانیان باید از مواهب این وفور منابع، از طریق انرژی ارزانقیمت برخوردار گردند. لکن تعرفه های پایین انرژی منجر به پرداخت یارانه های سنگین به بخش انرژی و همچنین مصرف بی رویه آن می گردد. در بسیاری موارد حتی قیمت انرژی توجیه کننده هزینه های تولید آن در کشور نیز نمی باشد، همچنین فاصله بسیار زیادی بین قیمتهای داخلی انرژی و قیمتهای صادراتی آن نیز هست. با این که این مساله از مدتها قبل به عنوان یک معضل اقتصادی رو به رشد شناسایی شده است ولی نگرانی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای مردم، سیاستگذاران را از تصمیم بر افزایش قیمتها باز می دارد. خبرنامه حاضر مروری مختصر از ساختار کنونی تعرفه های انرژی در ایران ارائه کرده است. 

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.