درآمد بالقوه صادرات انرژی برای ایران

خبرنامه الکترونیکی ژانویه

در این شماره از خبرنامه الکترونیکی، به تشریح اهمیت نقش صادرات انرژی در بودجه کشور پرداخته شده است و همچنین پتانسیل بالقوه افزایش درآمد ارزی برای ایران از طریق افزایش صادرات انرژی صرفه جویی شده، بیان شده است.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.