بهینه سازی انرژی در برنامه اجرایی طرح جامع انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی ژوئن

خبرنامه الکترونیکی حاضر به اصول هدایتگر مطروحه در دو سند مهم راهبردی در بخش انرژی ایران – سند ملی راهبرد انرژی کشور و برنامه اجرایی طرح جامع انرژی – پرداخته و آن اصول را با اهداف و تجربیات مربوط به بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مقایسه می نماید.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.