استانداردسازی پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشت فنی شماره ۸

از نظر سرمایه گذاران بالقوه، در حال حاضر، چالش های بیرونی و درونی، جذابیت سرمایه گذاری در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست را محدود می کنند. دو چالش اصلی درونی در این بازار نوین، هزینه های بالای معاملاتی و عدم اطمینان از چرخه پیچیده اجرای پروژه در این بازار است. چالش‌ های درونی به ‌ویژه در پروژه ‌های کوچک مشهود است که حاشیه سود کمی دارند و صاحبان آنها نسبت به فرآیندهای قانونی این بازار جدیدالتاسیس آگاهی کمی دارند. درحالیکه چالش ‌های بیرونی مانند تورم زیاد یا عدم اطمینان عمومی سیاسی و اقتصادی در کوتاه ‌مدت به ‌راحتی قابل‌ حل نیستند، چالش ‌های درونی با تصحیح چرخه فعلی اجرای پروژه در بازار بهینه ‌سازی انرژی و محیط‌ زیست به طور بالقوه قابل رفعند.

در این یادداشت فنی، چگونگی ساده سازی چرخه پروژه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست برای کاهش هزینه های معاملاتی و افزایش تکرار پذیری، به ویژه برای پروژه های کوچک، بررسی شده است. یک راه حل امیدوار کننده برای کاهش این هزینه ها از برنامه های بین المللی بهره وری انرژی حاصل شده است. این برنامه ها با طبقه بندی و ایجاد تمایز بین انواع پروژه ها با چالش های مشابه برخورد کرده اند. از این رو، در این یادداشت فنی مروری از تجربیات بین المللی در مورد استاندارد سازی پروژه های بهره وری انرژی با هدف کاهش هزینه های معاملاتی از طریق طبقه بندی پروژه ارائه شده است.

براساس این آموزه های بین المللی، چندین توصیه در مورد چگونگی استانداردسازی پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست و همچنین جهت اصلاح چرخه پروژه در این بازار توصیه شده است.

این یادداشت فنی را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.