یافته های کلیدی از تراز انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی جولای

در دیماه 1397 وزارت نیرو آخرین ترازنامه انرژی ایران را که مربوط به سال 1395 بود منتشر نمود. در این سال تولید انرژی برای مصارف داخلی و صادرات در مجموع 394 میلیون تن معادل نفت خام بود. سه مشخصه مهم از تراز انرژی ایران عبارتند از: استقلال در زمینه انرژی، سهم عمده گاز طبیعی در تراز انرژی و تلفات بالا. خبرنامه حاضر، خلاصه ای از تراز انرژی ایران را ارائه می دهد.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.