مروری بر ابزارهای مبتنی بر بازار به منظور بهینه سازی انرژی در سطح جهان

مقاله سیاستگذاري شماره ۱

در این گزارش، مروري کلی بر ابزارهاي مبتنی بر بازار در سطح بی ن الملل که افزایش بهره وري انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را ترویج میدهند خواهیم داشت. هدف اصلی این متن این است که به شناخت مکانیسم هاي مختلف مبتنی بر بازار، شیوه هاي عملیات و پتانسیل آنها براي دستیبا ی به کارایی انرژي و اهداف زیست محیطی کمک گردد.

دانلود مقاله سیاستگذاري
این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است admin. بوک‌مارک کنید permalink.