هزینه های اقتصادی و محیط زیستی فلرینگ گاز طبیعی در ایران

خبرنامه الکترونیکی ژانویه

خبرنامه الکترونیکی حاضر به پیامدهای اقتصادی و محیط زیستی فلرینگ گاز در ایران می پردازد و فرصتهای ایجاد شده توسط بازار بهینه سازی انرژی را برای حل این موضوع نشان می دهد.

این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

این ورودی به دست این نویسنده ارسال شده است cbehr. بوک‌مارک کنید permalink.