ذینفعان پروژه

شرکای پیاده سازی پروژه در ایران عبارتند از:
معاونت علمی و فنآوری ریاست  جمهوری
سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نفت ایران.
بعلاوه، این پروژه در ادامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی های نو و بهره وری انرژی، سازمان بهینه سازی سوخت کشور و سایر ارگانها و دینفعان، همکاری نزدیکی خواهد داشت