ذینفعان پروژه

همکاران اجرای پروژه درایران عبارتند از:
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور و وزارت نفت.

بعلاوه، این پروژه در ادامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سایر نهادها و ذینفعان، همکاری نزدیکی خواهد داشت.