برنامه فعالیت های پروژه

  • ارایه‌ مشاوره در زمینه‌ توسعه‌ ساز و کارهای مبتنی بر ماده ۱۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و توسعه‌ بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
  • ایجاد و تقویت گفتمان موثر و مداوم مابین ذینفعان پروژه در خصوص توسعه‌ بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
  • ارایه‌ مطالعات امکان سنجی مربوط به سایت عسلویه و مناطق پایلوت روستایی منتخب
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره تامین مالی پروژه‌ها از طریق ماده ۱۲ در مناطق منتخب پروژه در عسلویه و روستاهای مورد مطالعه
  • توسعه‌ مفاهیم مالی برای اجرای پروژه‌های بهینه سازی انرژي
  • ارایه‌ مشاوره در خصوص بهینه سازی انرژی، تغییر اقلیم و تجارت انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌ ویژه در زمینه‌ گاز فلر، جمع آوری گاز، پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌ها.