تامین مالی پروژه

پروژه «حمایت از ایران در راستای ایجاد  بازار یکپارچه بهینه سازی انرژی» بخشی از برنامه بین المللی اقلیم (IKI) می باشد که توسط وزارت محیط زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای حمهوری فدرال  آلمان (BMU) بر اساس مصوبه پارلمان مرکزی آلمان تامین مالی می گردد.
از سال ۲۰۰۸ میلادی، برنامه بین المللی اقلیم آلمان، بودجه اجرای پروژه های مرتبط با حفظ اقلیم و تنوع زیستی را در کشورهای درحال توسعه، در حال گذار و نوظهور تامین کرده است.
برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک کنید. /https://www.international-climate-initiative.com/en