درباره ما

مدیریت و اجرای پروژه حاضر بر عهده ی شرکت DIW Econ (شرکت مشاور بین المللی انستیتو اقتصاد آلمان) می باشد. همچنین این شرکت مسوول پشتیبانی از ایران در ایجاد و توسعه ی ساز و کارهایی است که تحت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، ارایه و پیشنهاد شده اند. بعلاوه، DIW Econ  از اجرای قوانین زیست محیطی مرتبط حمایت می کند، تحلیل های اقتصادی لازم را  انجام داده و  گفتمان موثر و مداوم مابین ذینفعان پروژه را تسهیل و تقویت می نماید.
شرکای ما در این پروژه عبارتند از:


  • گروه مدیریت بحران kmw- مسوول توسعه ی پروژه های بهینه سازی انرژی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی  پارس – عسلویه
  • شرکت مهندسین مشاور فیشتنر- مسوول توسعه ی پروژه های بهینه سازی انرژی در مناطق پایلوت روستایی منتخب
  • شرکت علم و فنآوری انرژی طرشت – حامی پروژه در مباحث تخصصی بومی