مستندات

بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست – برنامه بهینهسازی انرژی در جمهوری اسلامی

مقاله سیاستی شماره 5

مروری بر تجارب برنامه بهینهسازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله سیاستی شماره 4

مروری بر ماده 12 – برنامه بهینهسازی انرژی در جمهوری اسلامی ایران

مقاله سیاستی شماره 3

تاثیرات اقتصادی قیمت گذاری سوخت در ایران

خبرنامه الکترونیکی ماه فوریه به «تأثیرات اقتصادی قیمت­ گذاری سوخت» می پردازد و وضعیت فعلی ایران را تشریح می کند. این خبرنامه را از اینجا دانلود کنید.

انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

این شماره از خبرنامه پروژه به انرژی های تجدیدپذیر در ایران اختصاص یافته است. در این شماره، وضعیت کنونی انرژی های تجدیدپذیر، مشوقهای موجود، چالشها و فرصتهای توسعه آنها درایران Continue Readingانرژیهای تجدیدپذیر در ایران

بازیگران بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: نقش‌ها و مسئولیت‌ها

 یادداشت فنی شماره 6

مشوق های اقتصادی بهینه سازی انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی سپتامبر

یافته های کلیدی از تراز انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی جولای

مروری بر ساختار تعرفه های انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی مه

مروري بر سازوکارهاي مبتنی بر بازار بهینه سازي انرژي در جهان

مقاله سیاستگذاري شماره ۱