مستندات

انرژیهای تجدیدپذیر در ایران

این شماره از خبرنامه پروژه به انرژی های تجدیدپذیر در ایران اختصاص یافته است. در این شماره، وضعیت کنونی انرژی های تجدیدپذیر، مشوقهای موجود، چالشها و فرصتهای توسعه آنها درایران Continue Readingانرژیهای تجدیدپذیر در ایران

بازیگران بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست: نقش‌ها و مسئولیت‌ها

 یادداشت فنی شماره 6

مشوق های اقتصادی بهینه سازی انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی سپتامبر

یافته های کلیدی از تراز انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی جولای

مروری بر ساختار تعرفه های انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی مه

مروري بر سازوکارهاي مبتنی بر بازار بهینه سازي انرژي در جهان

مقاله سیاستگذاري شماره ۱

دومین کمیته راهبری پروژه پیاده سازی پروژه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایران بیست و هشتم خرداد 1398

دومین نشست کمیته راهبری پروژه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور اعضای کمیته راهبری، نمایندگان معاونت علمی Continue Readingدومین کمیته راهبری پروژه پیاده سازی پروژه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایران بیست و هشتم خرداد 1398

مبادله انرژی صرفه جویی شده: مروری بر سازوکارهای ماده ۱۲ و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشتفنی شماره ۵

چهارمین جلسه کارگروه فنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ۱۱ اردیبهشت 1398

با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پایلوت‌های منتخب طرح بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست اجرایی می‌شود. مجری ملی طرح ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، اجرای اولیه بازار Continue Readingچهارمین جلسه کارگروه فنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ۱۱ اردیبهشت 1398

پیش نویس طرح اجرای پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۴