مستندات

مشوق های اقتصادی بهینه سازی انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی سپتامبر

0 Kommentare

یافته های کلیدی از تراز انرژی ایران

خبرنامه الکترونیکی جولای

0 Kommentare

مروری بر ساختار تعرفه های انرژی در ایران

خبرنامه الکترونیکی مه

0 Kommentare

مروري بر سازوکارهاي مبتنی بر بازار بهینه سازي انرژي در جهان

مقاله سیاستگذاري شماره ۱

0 Kommentare

دومین کمیته راهبری پروژه پیاده سازی پروژه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایران بیست و هشتم خرداد 1398

دومین نشست کمیته راهبری پروژه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور اعضای کمیته راهبری، نمایندگان معاونت علمی Continue Readingدومین کمیته راهبری پروژه پیاده سازی پروژه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ایران بیست و هشتم خرداد 1398

0 Kommentare

مبادله انرژی صرفه جویی شده: مروری بر سازوکارهای ماده ۱۲ و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

 یادداشتفنی شماره ۵

0 Kommentare

چهارمین جلسه کارگروه فنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ۱۱ اردیبهشت 1398

با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، پایلوت‌های منتخب طرح بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست اجرایی می‌شود. مجری ملی طرح ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، اجرای اولیه بازار Continue Readingچهارمین جلسه کارگروه فنی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ۱۱ اردیبهشت 1398

0 Kommentare

پیش نویس طرح اجرای پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۴

0 Kommentare

ضوابط پذیرش پروژه ها در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۳

0 Kommentare

فواید دستورالعملها براي اجراي پروژه هاي بازار بهینه سازي انرژي و محیط زیست

یادداشت فنی شماره ۱

0 Kommentare